PRZEJDŹ DO TREŚCI

Świadczenia rodzinne

Dział świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju informuję, że wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń, przyjmowanie innych dokumentów jest realizowane:

od poniedziałku do środy w godzinach od 7,30 do 12,00

od czwartku do piątku w godzinach od 12,00 do 15,30

Wnioski o ustalenie prawa do wszystkich świadczeń na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia     1 lipca danego roku.

Data złożenia wniosku na świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata przysługującego świadczenia

do 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Data złożenia wniosku na świadczeń rodzinnych                     ( zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy)               na kolejny okres

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata przysługującego świadczenia

do 31 sierpnia

do 30 listopada

od 1 września do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

Składanie wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju informuje że z dniem 15 maja weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.


Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 24 lipca 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)

 

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 764,00 zł w przeliczeniu na osobę.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje dzieciom:

 • do ukończenia 18 roku życia
 • do 21 roku życia pod warunkiem nauki w szkole
 • do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 • z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 000,00 zł jednorazowo,
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie przez 24 miesiące kalendarzowe lub 36 miesięcy kalendarzowych , jeżeli sprawuje opiekę nad  więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, albo 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym  się orzeczeniem o niepełnosprawności  albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 185,00 zł , w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje.
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 90,00 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz  100,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia,
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł jednorazowo na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny, oraz roczne przygotowanie przedszkolne,
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w wysokości 105,00 zł miesięcznie oraz na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania w wysokości 63,00 zł miesięcznie,  przez  okres 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, tj. od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – niezależnie od wysokości dochodów w wysokości 1 000,00 zł jednorazowo - bez względu na dochód rodziny.

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Zasiłek pielęgnacyjny

Przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku lub osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 24 roku życia.. Przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód i wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Na podstawie art. 2 pkt. 2 w/w ustawy świadczeniami opiekuńczymi są;

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie pielęgnacyjne.

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są łącznie warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, są pozbawieni praw rodzicielskich,są małoletni, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma osób w/w lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia,
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1200,00 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1300,00 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto).

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone praw do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku-Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r., poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł

W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego).

 

 

© 2021 OPS Jedlina-Zdrój