PRZEJDĆ DO TREîCI
 

Pomoc społeczna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.)

Pomoc spo┼éeczna jest instytucj─ů polityki spo┼éecznej pa┼ästwa, maj─ůc─ů na celu umo┼╝liwienie osobom i rodzinom przezwyci─Ö┼╝anie trudnych sytuacji ┼╝yciowych, kt├│re nie s─ů one same w stanie pokona─ç, wykorzystuj─ůc w┼éasne uprawnienia, zasoby i mo┼╝liwo┼Ťci. Zadaniem pomocy spo┼éecznej jest wspieranie os├│b i rodzin w wysi┼ékach zmierzaj─ůcych do zaspokojenia niezb─Ödnych potrzeb ┼╝yciowych jak r├│wnie┼╝ umo┼╝liwienie ┼╝ycia w warunkach odpowiadaj─ůcych godno┼Ťci cz┼éowieka. Rodzaj, forma i rozmiar przyznanych ┼Ťwiadcze┼ä s─ů odpowiednie do okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcych udzielenie pomocy. Jednym z najwa┼╝niejszych narz─Ödzi pracy pracownika socjalnego jest praca socjalna. Pracownik socjalny udziela porad i wskaz├│wek dotycz─ůcych uzyskania innych ┼Ťwiadcze┼ä maj─ůcych na celu popraw─Ö sytuacji socjalno-bytowej, aktywizuje do podj─Öcia pracy. W spos├│b skuteczny pos┼éuguje si─Ö przepisami prawa w realizacji tych zada┼ä. R├│wnie┼╝ udziela poradnictwa dla os├│b b─Öd─ůcych w trudnej sytuacji ┼╝yciowej dotycz─ůcego mo┼╝liwo┼Ťci rozwi─ůzywania problem├│w i uzyskania pomocy przez inne w┼éa┼Ťciwe instytucje pa┼ästwowe, samorz─ůdowe i organizacje pozarz─ůdowe, kt├│re wspieraj─ů osoby i rodziny wymagaj─ůce wsparcia lub interwencji.

 Prawo do ┼Ťwiadcze┼ä z pomocy spo┼éecznej przys┼éuguje:

 • osobom posiadaj─ůcym obywatelstwo polskie maj─ůcym miejsce zamieszkania i przebywaj─ůcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom maj─ůcym miejsce zamieszkania i przebywaj─ůcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osobom maj─ůcym miejsce zamieszkania i przebywaj─ůcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej.

 

Pomocy spo┼éecznej udziela si─Ö osobom i rodzinom, w szczeg├│lno┼Ťci z powodu:

 • ub├│stwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomno┼Ť─ç,
 • bezrobocie,
 • niepe┼énosprawno┼Ť─ç,
 • d┼éugotrwa┼éa i ci─Ö┼╝ka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu lud┼║mi,
 • potrzeby ochrony macierzy┼ästwa lub wielodzietno┼Ť─ç,
 • bezradno┼Ť─ç w sprawach opieku┼äczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw┼éaszcza w rodzinach niepe┼énych lub wielodzietnych,
 • brak umiej─Ötno┼Ťci w przystosowaniu do ┼╝ycia m┼éodzie┼╝y opuszczaj─ůcej plac├│wki opieku┼äczo - wychowawcze,
 • trudno┼Ťci w integracji os├│b, kt├│re otrzyma┼éy statut uchod┼║cy,
 • trudno┼Ťci w przystosowaniu do ┼╝ycia po zwolnieniu z zak┼éadu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • kl─Öska ┼╝ywio┼éowa lub ekologiczna.

 

Kryteria dochodowe

Na podstawie Rozporz─ůdzenia Rady Ministr├│w z dnia 11lipca 2018r. ( Dz. U z 2018r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kwot kryteri├│w dochodowych oraz kwot ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych z pomocy spo┼éecznej z dniem 1 pa┼║dziernika 2018r. ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodaruj─ůcej ÔÇô w wysoko┼Ťci 701,00 z┼é,
 • dla osoby w rodzinie ÔÇô w wysoko┼Ťci 528,00 z┼é.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych ┼Ťwiadcze┼ä, ich celowego niszczenia lub korzystania w spos├│b niezgodny z przeznaczeniem b─ůd┼║ marnotrawienia w┼éasnych zasob├│w finansowych mo┼╝e nast─ůpi─ç ograniczenie ┼Ťwiadcze┼ä, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie ┼Ťwiadczenia niepieni─Ö┼╝nego.

 • Brak wsp├│┼édzia┼éania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwi─ůzywaniu trudnej sytuacji ┼╝yciowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowie┼ä, nieuzasadniona odmowa podj─Öcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osob─Ö bezrobotn─ů lub wykonywania prac spo┼éecznie u┼╝ytecznych, o kt├│rych mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podj─Öcia leczenia odwykowego w zak┼éadzie lecznictwa odwykowego przez osob─Ö uzale┼╝nion─ů mo┼╝e stanowi─ç podstaw─Ö do odmowy przyznania ┼Ťwiadczenia lub wstrzymania ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych z pomocy spo┼éecznej.
 • W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowan─ů wysoko┼Ťci─ů dochodu a sytuacj─ů maj─ůtkow─ů osoby lub rodziny, wskazuj─ůc─ů, ┼╝e osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyci─Ö┼╝y─ç trudn─ů sytuacj─ů ┼╝yciow─ů, wykorzystuj─ůc w┼éasne zasoby maj─ůtkowe , w szczeg├│lno┼Ťci w przypadku posiadania znacznych zasob├│w finansowych, warto┼Ťciowych przedmiot├│w maj─ůtkowych lub nieruchomo┼Ťci , mo┼╝na odm├│wi─ç przyznania ┼Ťwiadczenia.

 

Rodzaje ┼Ťwiadcze┼ä, z kt├│rych mog─ů korzysta─ç osoby i rodziny:

Świadczenia pieniężne

   Świadczenia pieniężne
  • zasi┼éek sta┼éy,
  • zasi┼éek okresowy,
  • zasi┼éek celowy i specjalny zasi┼éek celowy,
  • zasi┼éek celowy na pokrycie wydatk├│w powsta┼éych w wyniku zdarzenia losowego,
  • zasi┼éek i po┼╝yczka na ekonomiczne usamodzielnienie si─Ö,
  • pomoc dla rodzin zast─Öpczych
  • pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,
  • ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝ne na utrzymanie i pokrycie wydatk├│w zwi─ůzanych z nauk─ů j─Özyka polskiego dla uchod┼║c├│w.

Świadczenia niepieniężne

  • ┼Üwiadczenia niepieni─Ö┼╝ne mi─Ödzy innymi to:
  • praca socjalna,
  • bilet kredytowy,
  • sk┼éadki na ubezpieczenia spo┼éeczne i zdrowotne,
  • pomoc rzeczowa na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • sprawienie pogrzebu,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa,
  • schronienie,
  • posi┼éek,
  • do┼╝ywianie dzieci,
  • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin─ů,
  • kierowanie do domu pomocy spo┼éecznej i ponoszenie odp┼éatno┼Ťci za pobyt mieszka┼äca gminy w tym domu,
  • niezb─Ödne ubranie,
  • us┼éugi opieku┼äcze w miejscu zamieszkania,
  • specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze
  • mieszkania chronione,
  • opieka i wychowanie w rodzinie zast─Öpczej i plac├│wce opieku┼äczo-wychowawczej,
  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunk├│w mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie ÔÇô w formie rzeczowej,
  • pomoc osobom maj─ůcym trudno┼Ťci w przystosowaniu si─Ö do ┼╝ycia po zwolnieniu z zak┼éadu karnego,
  • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez o┼Ťrodki adopcyjno - opieku┼äcze.

 ┼Üwiadczymy r├│wnie┼╝ us┼éugi opieku┼äcze w ┼Ťrodowisku na mocy art. 5O ustawy. Obejmuj─ů one pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb ┼╝yciowych,opiek─Ö higieniczn─ů oraz w miar─Ö mo┼╝┼éiwo┼Ťci zapewnienie kontakt├│w z otoczeniem. Zakres, okres i miejsce ich ┼Ťwiadczenia ustala O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej. W ramach us┼éug opieku┼äczych nie ┼Ťwiadczymy us┼éug sprz─ůtaj─ůcych. Poni┼╝ej podstawowy zakres czynno┼Ťci opiekuna:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. 1.Sprawna opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 2. 2.Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego ( mycie, czesanie, ubieranie), zmiana bielizny osobistej i po┼Ťcielowej, ubranie podopiecznego.
 3. 3.Pomoc przy podstawowych czynno┼Ťciach takich jak: karmienie, podawanie lek├│w doustnych z zastrze┼╝eniem iniekcyjnych i innych przewidzianych dla zawodu piel─Ögniarskiego.
 4. 4.Wykonywanie polece┼ä lekarza dotycz─ůcych podopiecznego (z wy┼é─ůczeniem czynno┼Ťci medycznych zastrze┼╝onych dla zawod├│w medycznych) g┼é├│wnie piel─Ögnacyjnych: pomoc przy za┼éatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc w poruszaniu si─Ö po mieszkaniu, zapobieganie powstawaniu odle┼╝yn, pomoc w u┼éo┼╝eniu chorego i inne uzgodnione w zakresie us┼éug z pracownikiem socjalnym.
 5. 5.Pomoc w utrzymaniu mieszkania w czysto┼Ťci wy┼é─ůcznie w przypadku os├│b samotnych lub samotnie gospodaruj─ůcych, gdzie rodzina z racji np. odleg┼éego zamieszkania nie jest w stanie wykona─ç elementarnych obowi─ůzk├│w zadbania o czysto┼Ť─ç lokalu swojego zale┼╝nego cz┼éonka rodziny, poprzez:
  1. 1)podstawowe dora┼║ne sprz─ůtanie z wy┼é─ůczeniem porz─ůdk├│w ,,generalnychÔÇŁ zastrze┼╝onych dla firm us┼éugowo-sprz─ůtajacych (np. odkurzenie mieszkania za pomoc─ů sprz─Ötu mechanicznego, przetarcie kurzy, umycie pod┼é├│g nie cz─Ö┼Ťciej jak 1 x w tygodniu).Dora┼║ne sprz─ůtanie nie obejmuje mycia ┼éazienek, toalet, kuchni , innych pomieszcze┼ä mieszkania poza pomieszczeniem zajmowanym przez podopiecznego,
  2. 2)mycie naczyń użytkowanych w danym momencie,
  3. 3)pranie wy┼é─ůcznie odzie┼╝y podopiecznego( mechanicznie) z wy┼é─ůczeniem prania r─Öcznego,
  4. 4)w przypadku konieczno┼Ťci wdro┼╝enia us┼éug sprz─ůtaj─ůcych za zgod─ů podopiecznego nawi─ůzanie kontakt├│w i pomoc w wyborze najlepszej oferty us┼éugowej-sprz─ůtaj─ůcej
 6. 6.Pomoc w wykonywaniu obowi─ůzk├│w domowych (przygotowanie posi┼éku, robienie drobnych dora┼║nych zakup├│w, przynoszenie opa┼éu i rozpalenie w piecu, zamawianie wizyt lekarskich),
 7. 7.Pomoc w załatwianiu spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu),
 8. 8.Pomoc w organizowaniu wolnego czasu osobie starszej, umo┼╝liwiaj─ůca rozw├│j psychofizyczny oraz wi─Öksze usamodzielnienie si─Ö podopiecznego w tym kontakt z otoczeniem.
 9. 9.Opiekun nie ┼Ťwiadczy ni┼╝ej wymienionych us┼éug:
  1. Mycie korytarzy,
  2. Piel─Ögnacja ogr├│dk├│w,
  3. Wyjazdy do lekarza poza teren Jedliny-Zdroju i innych wyjazd├│w poza teren gminy.
  4. Us┼éug sprz─ůtaj─ůcych wychodz─ůcych poza ramy dora┼║nego sprz─ůtni─Öcia.
  5. W przypadku podopiecznego/ us┼éugobiorcy wsp├│lnie zamieszka┼éego z innym cz┼éonkiem swojej rodziny opiekun nie wykonuje ┼╝adnych prac porz─ůdkowych, pior─ůcych nawet tych o charakterze dora┼║nym oraz nie dokonuje zakup├│w ÔÇô czynno┼Ťci te le┼╝─ů w gestii wsp├│lnie zamieszka┼éych domownik├│w w ramach elementarnych obowi─ůzk├│w ka┼╝dego domownika cz┼éonka rodziny.
Projekt i wykonanie INESA