PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Poszukiwani kandydaci na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego lub kuratora:

       sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

       zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

       reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami

       sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

 

     Kandydat na opiekuna prawnego lub kuratora powinien:

       posiadać obywatelstwo polskie,

       mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

       korzystać w pełni z praw publicznych,

       mieć stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora,

       nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

       mieć nieposzlakowaną opinię.

 

     Dodatkowe uwagi:


       Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

       Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

       Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

Osoby chętne proszone są okontakt z Kierownikiem Ośrodka.

© 2021 OPS Jedlina-Zdrój