PRZEJDĆ DO TREîCI
 

Aktualno┼Ťci

Nab├│r na wolne stanowisko pracy Asystenta Rodziny

Logo Funduszu Eropejskiego, Flaga Polski, Logo Unii Eropejskiej

Nab├│r na wolne stanowisko pracy w O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie-Zdroju - Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o prac─Ö

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2019 r.

Miejsce zatrudnienia: O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie-Zdroju.

1. Wymagania niezb─Ödne:
Asystentem rodziny mo┼╝e by─ç osoba, kt├│ra:
1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) posiada wykszta┼écenie wy┼╝sze na dowolnym kierunku uzupe┼énione szkoleniem z zakresu pracy z dzie─çmi lub rodzin─ů zgodnie z rozporz─ůdzeniem MPRiPS w sprawie szkole┼ä na asystenta rodziny i udokumentuje co najmniej roczny sta┼╝ pracy z dzie─çmi lub rodzin─ů lub studiami podyplomowymi obejmuj─ůcymi zakres programowy szkolenia okre┼Ťlony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej (tj.Dz.U.2019., poz. 1111) i udokumentuje co najmniej roczny sta┼╝ pracy z dzie─çmi lub rodzin─ů lub
3) posiada wykszta┼écenie ┼Ťrednie i szkolenie z zakresu pracy z dzie─çmi lub rodzin─ů zgodnie z rozporz─ůdzeniem MPRiPS w sprawie szkole┼ä na asystenta rodziny, a tak┼╝e udokumentuje co najmniej 3-letni sta┼╝ pracy z dzie─çmi lub rodzin─ů;
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wype┼énia obowi─ůzek alimentacyjny ÔÇô w przypadku gdy taki obowi─ůzek w stosunku do niej wynika z tytu┼éu egzekucyjnego;
6) posiada pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzysta z pe┼éni praw publicznych;
7) nie by┼éa skazana prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe;
8) posiada nieposzlakowan─ů opini─Ö.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomo┼Ť─ç obs┼éugi komputera i program├│w biurowych,
2) wysoka kultura osobista,
3) umiej─Ötno┼Ť─ç prowadzenia pracy z klientem, w szczeg├│lno┼Ťci z klientem trudnym,
4) wiedza i do┼Ťwiadczenie w zakresie prawid┼éowego funkcjonowania rodziny,
5) umiej─Ötno┼Ť─ç zachowania bezstronno┼Ťci w kontakcie z rodzin─ů,
6) znajomo┼Ť─ç lokalnego ┼Ťrodowiska oraz umiej─Ötno┼Ť─ç nawi─ůzywania wsp├│┼épracy z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast─Öpczej,
7) samodzielno┼Ť─ç w dzia┼éaniu oraz wykazywanie w┼éasnej inicjatywy,
8) komunikatywno┼Ť─ç, empatia, zaanga┼╝owanie, asertywno┼Ť─ç,
9) odporno┼Ť─ç na sytuacje stresowe,
10) umiej─Ötno┼Ť─ç wsp├│┼épracy w zespole,
11) znajomo┼Ť─ç przepis├│w ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo┼éecznej i innych akt├│w normatywnych z zakresu pomocy spo┼éecznej.

3. Wymagane dokumenty:
1) ┼╝yciorys (CV) i list motywacyjny opatrzone klauzul─ů:
ÔÇ×Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb─Ödnych do realizacji procesu rekrutacji. Prosimy o zawarcie danych kontaktowych (telefon lub e-mail)
2) kopie ┼Ťwiadectw pracy, dokumentuj─ůcych wymagany sta┼╝ pracy lub za┼Ťwiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj─ůce okresy zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
3) kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy uko┼äczenia studi├│w, ┼Ťwiadectwa uko┼äczenia szk├│┼é potwierdzaj─ůce zdobyte wykszta┼écenie, uko┼äczone szkolenia, kursy, certyfikaty. Kurs potwierdzajacy kwalifikacje Asystenta rodziny w przypadku posiadania wykszta┼écenia innego ni┼╝ okre┼Ťlone w pkt.1.1 ),
4) o┼Ťwiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj─ůcym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
5) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
6) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e kandydat ma pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzysta z pe┼éni praw publicznych.
7) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e kandydat nie by┼é i nie jest pozbawiony w┼éadzy rodzicielskiej oraz w┼éadza rodzicielska nie zosta┼éa mu zawieszona lub ograniczona,
8) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e kandydat wype┼énia obowi─ůzek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowi─ůzek w stosunku do niego wynika z tytu┼éu egzekucyjnego.

9)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych), ustaw─ů z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz ustaw─ů z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) przez Kierownika O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej Jedlina-Zdr├│j w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

O┼Ťwiadczeni o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania

Wszystkie dokumenty i o┼Ťwiadczenia powinny by─ç w┼éasnor─Öcznie podpisane za┼Ť kopie sk┼éadanych dokument├│w powinny by─ç po┼Ťwiadczone przez kandydata za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem.

4. Informacje o sposobie nawi─ůzania stosunku pracy oraz o warunkach pracy na stanowisku:
1) Asystent rodziny prowadzi prac─Ö z rodzin─ů w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzin─Ö. W zale┼╝no┼Ťci od potrzeb asystent rodziny b─Ödzie wykonywa─ç prac─Ö tak┼╝e w godzinach popo┼éudniowych. Ilo┼Ť─ç rodzin z terenu gminy, z kt├│rymi b─Ödzie prowadzona praca jest zmienna i zale┼╝y od bie┼╝─ůcych potrzeb i stopnia trudno┼Ťci wykonywanych zada┼ä, jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 15.
2) Praca asystenta rodziny nie mo┼╝e by─ç ┼é─ůczona z wykonywaniem obowi─ůzk├│w pracownika socjalnego na terenie gminy, w kt├│rej praca ta jest prowadzona.
3) Asystent nie mo┼╝e prowadzi─ç post─Öpowa┼ä z zakresu ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej realizowanych przez gmin─Ö.
4) Asystent zatrudniony b─Ödzie w zadaniowym czasie pracy.

5. Informacje dodatkowe:
1) Oferty nale┼╝y przesy┼éa─ç w zamkni─Ötych kopertach (z podanym adresem zwrotnym) z dopiskiem ÔÇ×Nab├│r na stanowisko Asystenta Rodziny" w terminie do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 13:00, na adres O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Pozna┼äska 8, 58-330 Jedlina-Zdr├│j lub sk┼éada─ç osobi┼Ťcie w siedzibie O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej przy ul. Pozna┼äska 8.
2) Aplikacje niekompletne lub kt├│re wp┼éyn─ů po ww. terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane..
3) Z kandydatami spe┼éniaj─ůcymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o kt├│rej kandydaci zostan─ů powiadomieni telefonicznie, dlatego upraszamy o podanie telefonu kontaktowego. Dodatkowe informacje mo┼╝na uzyska─ç pod numerem telefonu 074 8805333
4) Og┼éoszenie o naborze na stanowisko ÔÇ×Asystenta Rodziny" nie wymaga procedowania w trybie art. 11 -15 ustawy o pracownikach samorz─ůdowych.

- Kierownik O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej ÔÇô
- Joanna Fornalska -

Nab├│r w ramach projektu p.n. ÔÇ×Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdr├│jÔÇŁ wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Dzia┼éania 2.5 Skuteczna pomoc spo┼éeczna i podpisan─ů Umow─ů o dofinansowanie projektu wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego, Nr umowy: POWR.02.05.00-00-0242/18

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowi─ůzuj─ůcego od 25 maja 2018 r., informuj─Ö, i┼╝:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie ÔÇô Zdroju, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina - Zdr├│j

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzoruj─ůca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ÔÇô e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie obs┼éugi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie obs┼éugi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e og├│lnego rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

a) realizacji zada┼ä wynikaj─ůcych ze statutu O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie ÔÇô Zdroju

b) wype┼éniania obowi─ůzk├│w prawnych ci─ů┼╝─ůcych na O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie ÔÇô Zdroju na podstawie powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b─Öd─ů:

a) organy w┼éadzy publicznej oraz podmioty wykonuj─ůce zadania publiczne lub dzia┼éaj─ůcych na zlecenie organ├│w w┼éadzy publicznej, w zakresie i w celach, kt├│re wynikaj─ů z przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa,

b) inne podmioty, kt├│re na podstawie stosownych um├│w podpisanych z O┼Ťrodkiem Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie ÔÇô Zdroju przetwarzaj─ů dane osobowe dla kt├│rych Administratorem jest Kierownik O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie ÔÇô Zdroju

c) podmioty realizuj─ůce zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji celu/cel├│w okre┼Ťlonych w pkt 3, lecz nie kr├│cej ni┼╝ przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do ┼╝─ůdania od Administratora:

    a) dost─Öpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

    b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

    c) do usuni─Öcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

        - dane nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do cel├│w, dla kt├│rych by┼éy zebrane lub w inny spos├│b przetwarzane

        - osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, wnios┼éa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

        - dane osobowe przetwarzane s─ů niezgodnie z prawem

        - dane osobowe musz─ů by─ç usuni─Öte w celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku wynikaj─ůcego z przepis├│w prawa

        - osoba, kt├│rej dane dotycz─ů kwestionuje prawid┼éowo┼Ť─ç danych osobowych

    d)do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ÔÇô przestaniemy przetwarza─ç Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba ┼╝e b─Ödziemy w stanie wykaza─ç, ┼╝e s─ů one nam niezb─Ödne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowi─ůzuj─ůce prawo,

    e) do przenoszenia danych,

    f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw okre┼Ťlonych powy┼╝ej (lit. a-f) nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ┼╝e przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Pa┼ästwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, kt├│rymi kieruje si─Ö O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej jest obligatoryjne a konsekwencj─ů niepodania danych osobowych b─Ödzie brak mo┼╝liwo┼Ť─ç rozpocz─Öcia wype┼éniania obowi─ůzku prawnego le┼╝─ůcego na Administratorze Danych Osobowych

9) Pa┼ästwa dane mog─ů by─ç przetwarzane w spos├│b zautomatyzowany i nie b─Öd─ů profilowane

 

Projekt i wykonanie INESA