PRZEJD DO TRECI
 

Aktualności

POPŻ Podprogram 2019 - przyjmowanie wniosków

s4 labunie pomoc dla najubozszych otrzymaja paczki zywnosciowe 1519963150

Podprogram POPŻ 2019 w gminie Jedlina-Zdrój

 

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Wytyczne do Podprogramu POPŻ na rok 2019. Zadanie w gminie Jedlina-Zdrój realizuje Fundacja ks.Lotosa z Wrocławia. Dystrybucja końcowa (wydawanie) żywności odbywać się będzie nadal przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju (siedziba tymczasowa Poznańska 8). Zgodnie z ust.11 Wytycznych pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z poźn. zm.,) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Skierowania i wnioski do tej formy wsparcia wydawane będą przez Ośrodek począwszy od dnia 12 sierpnia b.r do 12 września codziennie w godz. od 7:30 do 11:00.

O terminach wydawania żywności będziemy Państwa informować na stronie internetowej OPS Jedlina oraz tablicach ogłoszeń.

Projekt i wykonanie INESA